טסט 14.12

TIC.Center
המרכז הישראלי לקריירה


לקוח יקר, ברכות על הצטרפותך למשפחת המרכז הישראלי לקריירה ?

בהמשך לעסקה הטלפונית שאושרה על ידך, מצ”ב פרטי העסקה ותנאי ההתקשרות לחתימתך בנוגע להכשרה בנדל”ן כמפורט להלן:

הסכם התקשרות ללימודים במרכז הישראלי לקריירה

מועד רישום:   {[!pcfsystemfield76]}

מבצע הרישום: {[!ownerid_firstname]}


פרטים אישיים-

שם התלמיד :  {[!accountname]}   
טלפון נייד: {[!telephone1]}  
עיר:  {[!billingcity]}    
רחוב : {[!billingstreet]}
ת.ז: {[!idnumber]}     
מייל:{[!emailaddress1]}                                                     

פרטי הקורס-

שם הקורס:   מסלול קריירה בנדל”ן         
תאריך התחלה:  {[!pcfsystemfield76]} 


הכשרה דיגיטלית – 

כ- 160 שיעורים דיגיטליים המורכבים מ 5 מודולים :

* יזמות והשקעות בנדל”ן 
 * תיווך
* שיווק נדל”ן 
* נדל”ן מסחרי
* קורס זכיינות נדל”ן


הכשרה פרונטלית – 

{[!pcfsystemfield129]}  מפגשים.

במסגרת ההכשרה תהנו מהטבות נוספות:

* חומרי לימוד עיוניים .
* מתן מענה מקצועי ע”י צוות המכללה בדוא”ל. 
* גישה לקורסים הדיגיטלי ללא הגבלת זמן.
* ליווי מקצועי לאורך הדרך.
* מפגשי זום דו שבועיים.

תנאי תשלום-

עלות הקורס כולל מע”מ: {[!pcfsystemfield106]}
* כולל דמי רישום בסך 10% מעלות הלימודים.
שולם באמצעות: {[!pcfsystemfield35]}     
מספר תשלומים: {[!pcfsystemfield102]}
מועד חיוב (הו”ק): {[!pcfsystemfield80]}     

הערות נוספות: {[!pcfsystemfield3]}

תקנון הרשמה וביטולי רישום

1. מבוא

1.1 תקנון זה הינו נספח להסכם התקשרות לרישום ללימודים למרכז הישראלי לקריירה (להלן: “החברה” ואו “המכללה”). קבלתו של תקנון זה כצרופה להסכם התקשרות ללימודים ואו לבדו אצל הנמען ובמלואו מהווה הצהרה מצד הלקוח ואו הנרשם ואו התלמיד ואו הסטודנט ואו המתעניין  כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הנרשם ואו הלקוח לבין החברה.

1.2 המרכז הישראלי לקריירה פועל למען שינוי תודעת בניית הקריירה בישראל על ידי פיתוח מרחבי לימוד, שיטות לימוד חדשניות ואפשרויות השמה. 

1.3 שיטת הלימוד הייחודית של המרכז הישראלי לקריירה, הסטודנטים יכולים לבחור איפה ומתי הם לומדים.  

1.4 הסטודנטים של המכללה יקבלו גישה לקבוצות הוואטסאפ / טלגרם הפרטיות של המכללה בהן יוכלו לעזור, לקבל עזרה, לפתח שיתופי פעולה עסקיים ולקבל הזדמנויות עסקיות מהחברים בה. 

1.5 כדי לספק לסטודנטים אפשרות לעסוק בתחום הנלמד, המכללה פועלת בשיתוף פעולה עם חברות השמה, שיעזרו בהשמה לעבודה את הסטודנטים שעברו בהצלחה את ההכשרה ויענו על דרישות החברה. 

1.6 החברה  שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על אלו שנרשמו לאחר השינוי.

1.7 תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן , גם לנשים.

1.8 מובהר בזאת כי אין ברישום ללימודים ואו לקורסים של החברה בכדי להוות התחייבות להצלחת הנרשם בלימודים ואו בקריירה  ואו במציאת עבודה וכו’.

1.9 אם את/ה מבקש לשמור לך את הזכות לבטל הרישום עסקה, הנך מתבקש בזאת שלא תירשם ואל תקבל סיסמה המאפשרת לך לצפות בתכנים הנלמדים בקורס, חומר הניתן לשעתוק ו/או לשכפול ו/או לצפייה איננו חומר היכול להיות מוחזר לבעליו בשלמותו .

1.10 בכל שאלה או בירור לגבי הרישום או הלימודים, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון מספר 0552749608 .

1.11 ההרשמה ללימודים ואו חתימה על הסכם התקשרות עם החברה ואו ביצוע התחייבות כלפי החברה, מהווה את הסכמת הנרשם מראש ובכתב לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון לרבות תנאי הביטול הנהוגים בחברה, לפיכך אם אין הסכמה לתנאי מתנאי תקנון זה , הנרשם מתבקש לא להשלים את תהליך ההרשמה ואו להירשם ללימודים קורסים של החברה.

1.12 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מהנרשם את ביצוע הרישום, וזאת על פי שיקול  דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. 

2. רישום ללימודים

2.1  ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום ללימודים של החברה,  החברה תבקש מהנרשם רק את המידע הנחוץ במישרין לחברה.

2.2 החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי תקנון זה.

3. דיוור ישיר

3.1 החברה מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, מסרונים ובמערכות דיוור מידע בדבר קורסים ואו החברה ואו מי מטעמה וכן מידע שיווקי ופרסומי.

3.2 מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך בעת הרישום, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בפניה בכתב לחברה.

3.3 החברה לא תמסור את פרטיך למפרסמים, אף שהם רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר ובלבד שמידע זה לא יזהה אותך אישית.

4. מדיניות ביטולים 

4.1 אם את/ה מבקש לשמור לך את הזכות לבטל הרישום עסקה, הנך מתבקש בזאת שלא תירשם ואל תקבל סיסמה המאפשרת לך לצפות בתכנים הנלמדים בקורס, חומר הניתן לשעתוק ו/או לשכפול ו/או לצפייה איננו חומר היכול להיות מוחזר לבעליו בשלמותו .

4.2 ביטול הרשמה יעשה בכתב בלבד ויומצא לחברה בהתאם לכתובת החברה ועליה מצוינים שם, מספר ת.ז הנרשם או הרשום וחתימת מבקש הביטול, כל אמצעי ביטול אחר שאינו כתב לא יהווה ביטול הרשמה ואו לימודים ולא יקבל מענה מאת החברה, למען הסר כל ספק, כי אי הופעה לשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.

4.3 כל בקשה לביטול תבחן על ידי החברה ותשובה בבקשה זו תומצא לנרשם ואו ללומד עד ארבע עשרה (14) ימי עסקים לכתובת הלומד נרשם כפי שסיפק בעת ההרשמה ואו בכל אמצעי תקשורת שפרטיו מצויים בידי החברה.

4.4 ביטול רישום ללימודים שיתבצע בתוך 14 ימים מיום הרישום, או מיום קבלת הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, יהא זכאי הלקוח להחזר כדלהלן: ביטול בתוך יום עסקים אחד יקבל החזר מלא למעט דמי הרישום על סך 10% מהעסקה. ביטול בתוך שני ימי עסקים יקבל החזר ע”ס 75% (למעט דמי הרישום על סך 10% מהעסקה). ביטול מיום העסקים השלישי ועד ל 14 ימי עסקים יקבל החזר ע”ס 50% (למעט דמי הרישום על סך 10% מהעסקה).

4.5 ביטול רישום לאחר 14 יום מיום הרישום ועד 14 ימים לפני פתיחת הקורס – הנרשם לא  יהא זכאי להחזר התשלומים ששולמו למכללה.

4.6 ביטול הרשמה או הלימודים לאחר תחילת הלימודים (בין אם השתתף בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו), מכל סיבה שהיא, לא יגרור לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו (קרי: אין אפשרות לקבלת החזר כספי).

4.7 יובהר ויודגש כי קורס דיגיטלי בלתי ניתן לביטול לאחר פתיחת הקורס. עקב האפשרויות הרבות אשר ניתנות בפני הנרשם להוריד ו/או להשתמש בתכנים של החברה בצורה כזו או אחרת.

4.8 במקרה של ביטול עסקה אשר בוצע לאחר ששובץ הלקוח לקורס נוסף ו/או לקורס האימון, ובטרם חלפו לא יותר מהמפגש הראשון מהמיפגשים בקורס הנוסף ו/או קורס האימון, ישלם הנרשם למכללה, בנוסף לסכומים הנקובים לעיל (דמי הלימוד), את החלק היחסי מתוך עלות הקורס הנוסף עבור המפגשים אשר חלפו. 

4.9 במקרה של ביטול עסקה אשר בוצע לאחר ששובץ הלקוח לקורס הנוסף ו/או קורס האימון, ולאחר תום המפגש הראשון או יותר מהמפגשים בקורס הנוסף ו/או קורס האימון, ישלם הלקוח למכללה, בנוסף לסכומים הנקובים לעיל (דמי הלימוד), את מלוא עלות הקורס הנוסף ו/או קורס האימון לפי הגדרתם בהסכם ההתקשרות. 

4.10 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים, יבוצע ע”י המכללה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הלקוח על ביטול העסקה. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הלקוח על ביטול העסקה.

4.11 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי ויהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת – תהיה נתונה לבית המשפט בראשון לציון בלבד . 

4.12 על תקנון זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1970.

4.13 מבלי לגרוע מכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן שירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.

הצהרת הנרשם

בחתימתי על הסכם זה אני מצהיר כדלהלן: 

1. אני מסכים ומאשר את פרטי ההסכם ותוכנו לרבות תקנון הרישום וביטול הלימודים.

2. ידוע לי כי אהיה רשאי/ת לבטל את הסכם זה בכפוף לשני התנאים המצטברים הבאים:
אמסור במשרדי המכללה הודעת ביטול בכתב בתוך 14 ימים מיום ההתקשרות או מיום קבלת הסכם ההתקשרות טרם החל הקורס, לפי המאוחר. 

3. במקרה זה אהיה זכאי להחזר מלא של התשלום שביצעתי עבור הקורס, בניכוי דמי ביטול כחוק. דמי הביטול לא ייגבו כלל שאבטל את החוזה עקב פגם או אי התאמה כמשמעה בסעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

4. ידוע לי, כי מועד ביטול ההתקשרות יחשב רק במועד קבלת הודעת הביטול במשרדי המכללה הכוללת את פרטיי המלאים, שם, מספר ת.ז וחתימתי.

5. ידוע לי כי אני רשאי/ת לשלוח את בקשת הביטול בדואר רשום או בדואר אלקטרוני (המופיעים בתחתית עמוד זה) ובלבד שאקבל אישור לביצוע משלוח הודעת הביטול ובטרם חלפו 14 ימים ממועד ההתקשרות.

6. הובהר לי והסכמתי לכך, כי אי הופעה שלי לשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת שלי לא תחשב כהודעת ביטול עסקה, ואני מוותר/ת מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.

7. במקרה בו לא אבטל את ההתקשרות כאמור באישור במסמך זה, לא אהיה זכאי/ת לכל תשלום תמורה בגין הקורס/ים / ההכשרה שרכשתי, בין אם לקחתי חלק בקורס ובין אם לאו ואני מוותר/ת על כל טענה בעניין זה.

  תאריך: {[!pcfsystemfield76]}

המרכז הישראלי לקריירה מבית ל.ה.ו בשם השם נעשה ונצליח בע”מ

מרכז הנהלה ארצי: לישנסקי 27, ראשון לציון | טלפון: 0533553005 | אתר: Tic.center | אימייל: info@tic.center 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.