תוכנית מיתאר מקומית, מחוזית וארצית, היטל השבחה, פיצויים וחוק מקרקעי ישראל